Ατματζίδης Ιωάννης

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο


Επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικές Υπηρεσίες :

* Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
* Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
* Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄+ Γ' κατηγ.) Λογιστικών Βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
* Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
* Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
* Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
* Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
* Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
* Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
* Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
* Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π..Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
* Μεταβολές Εταιριών.
* Συγχωνεύσεις Εταιριών.
* Διακοπές Εταιριών.
* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
* Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες).
* Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
* Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
* Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
* Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
* Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
* Ενάρξεις
Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες
Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες
Εταιρίες, Αστικές εταιρίες).
* Διαρκής παρακολούθηση
της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του
επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
*Ενημέρωση
του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον
αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις,
κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.). 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες :

*
Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
* Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.
* Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
* Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.
* Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
* Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
* Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.
* Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
* Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
* Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
* Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.

Μισθοδοσία-Εργατικά-Ασφαλιστικά :

* Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ.
* Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
* Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
* Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.
* Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
* Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
* Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
* Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.
* Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις).
* Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
* Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, Συλλογικές Συμβάσεις, ασθένειες).
* Ενημέρωση της επιχείρησης για αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
* Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.
* Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες. 

Ατταλείας 56, Τ.Κ. 18450, Νίκαια

Τηλ. 210 4911421

6946 070490

atmatzidisacc@gmail.com